شرکت پویا تجارت کاریز با هدف شناساندن هر چه بیشتر محصولات خود در استان خوزستان و هم چنین قدردانی رو در رو از مشتریان وفادار این استان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان حضور خواهد یافت. دیدار شما موجب مسرت و امتنان خواهد بود.