شرکت پویا تجارت کاریز از شما دعوت می نماید در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران از سالن 10 غرفه 37 در تاریخ 15 ای 18 مرداد بازدید به عمل آورید .