چارت سازمانی

چارت سازمانی پویا تجارت کاریز
چارت سازمانی پویا تجارت کاریز

هیئت مدیره

مسعود نوری زاده

مدیرعامل

پیروز ابطحی

عضو هیات مدیره

حسین یوسفی

جانشین مدیر عامل

معصومه کابلی

عضو هیات مدیره

واحد فروش

واحد منابع انسانی و اداری

محمدعلی شیرازی

مدیر منابع انسانی

m.shirazi@irankariz.com

02184267105

 

محمد کیا

کارشناس تدارکات

معصومه رحمتی

منشی 

واحد بازرگانی

رضا سامانی

  سرپرست بازرگانی داخلی و خارجی

r.samani@irankariz.com

02184267212

واحد مالی

مدیر مالی

امین پناهی

مدیرمالی

a.panahi@irankariz.com

02184267220

ساناز فرخ زاد
کارشناس خزانه

s.farokhzad@irankariz.com

02184267222

 فاطمه قلی پور
کارشناس حسابداری

f.gholipour@irankariz.com

02184267223